Renginių kalendorius
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
25262728293001
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30310102030405
July
    2018     
Naujienų prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

ARŪNAS LAUKAITIS, SENIŪNAS

Karjeros Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje  valstybės tarnyboje;
 • seniūnijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą;
 • administruoja seniūnijai skirtus asignavimus;
 • rengia seniūnijos veiklos programas, teikia jas svarstyti seniūnaičių sueigoje;
 • supažindina seniūnaičius su savivaldybės tarybos patvirtintomis programomis ir aptaria skirtų asignavimų naudojimą;
 • dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;
 • pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas;
 • kaimo vietovėse registruoja žemės, vandens telkinių, miško  sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamų gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis savivaldybės administracijos direktoriui;
 • padeda organizuoti Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, savivaldybės tarybos rinkimus bei referendumus;
 • prireikus rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, rengia savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;
 • įvertina atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir pateikia  administracijos direktoriui siūlymus dėl socialinės paramos teikimo joms (jiems) reikalingumo bei paramos būdų;
 • organizuoja namų ūkio knygų tvarkymą seniūnijoje;
 • organizuoja duomenų, kurie reikalingi mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai, teikimą savivaldybės administracijos direktoriui;
 • organizuoja duomenų apie šaukiamojo amžiaus jaunuolius, gyvenančius seniūnijos teritorijoje,  teikimą  savivaldybės administracijos direktoriui;
 • organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės kelių, bendro naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą, viešųjų tualetų paslaugų teikimą;
 • organizuoja viešuosius ir visuomenei naudingus darbus bei darbuotojų nuvežimą į darbo vietą;
 • analizuoja, kaip seniūnijai priskirtos teritorijos viešosiose vietose vykdomas šiukšlių ir atliekų surinkimas bei pervežimas, atsako už nuolatinį informacijos apie šiukšlių ir atliekų surinkimą ir pervežimą iš seniūnijai priskirtoje teritorijoje esančių bendro naudojimo teritorijų teikimą Alytaus rajono savivaldybės ir kitoms kompetentingoms institucijoms, nedelsiant informuoja šias institucijas apie galimus pažeidimus ir pagal kompetenciją imasi organizacinių priemonių šiems pažeidimams pašalinti, aiškina atliekų surinkimo ir išvežimo sutarčių sudarymą ir kitus su tuo susijusius klausimus bei vykdo kitas Alytaus rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse priskirtas seniūnams (seniūnijoms) funkcijas;
 • yra atsakingas ir nuolat teikia informaciją (organizuojant susitikimus su gyventojais, skelbiant informaciją seniūnijos skelbimų lentose, individualiai aiškinant gyventojams) fiziniams ir juridiniams asmenims klausimais, susijusiais su vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nustatymu, jos reglamentavimu, su tuo susijusių teisės aktų įgyvendinimu bei apie tai kartą per tris mėnesius pateikia informaciją ir ją pagrindžiančius dokumentus savivaldybės administracijos direktoriui;
 • išduoda seniūnijai priskirtoje teritorijoje registruotiems gyventojams šeimos sudėtį, gyvenamąją vietą ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;
 • registruoja mirtis, išduoda nustatytos formos rašytinį leidimą laidoti ir mirties liudijimus;
 • notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams  notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus;
 • dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijai priskirtos teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai;
 • kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose bei sutartyse nustatytų dėl jų teikimo reikalavimų, nagrinėja gyventojų prašymus bei skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal savo kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės administracijai bei kitiems  paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;
 • organizuoja vaiko teisių apsaugos prevenciją ir darbą su probleminėmis šeimomis, kuriose auga vaikai ar apribotos tėvų teisės į vaikus;
 • dalyvauja rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros programas;
 • dalyvauja organizuojant civilinę saugą;
 • dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;
 • organizuoja valstybės perduotų funkcijų žemės ūkio srityje įgyvendinimą;
 • organizuoja priskirtų registrų duomenų tvarkymą ir teikimą;
 • kontroliuoja gyvenamosios vietos deklaravimo ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų duomenų apskaitos teikimą;
 • pagal savo kompetenciją  prižiūri prekybą viešosiose vietose;
 • teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir savivaldybės įstaigų vadovų veiklos seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo, savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo;
 • šaukia seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų  sueigas ir organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais;
 • apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas bei pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui. Konsultuoja seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie savivaldybės institucijų ir savivaldybės administracijos bei valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje;
 • koordinuoja ir metodiškai vadovauja seniūnijos darbuotojų veiklai, teikia savivaldybės administracijos direktoriui informaciją apie seniūnijos darbuotojų ir tarnautojų darbo rezultatus, siūlo skirti paskatinimus ir nuobaudas;
 • nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;
 • atlieka seniūnijos vidaus administravimą;
 • ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki seniūnaičių rinkimų  skelbia rinkimų datą pagal savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytą grafiką.
 • organizuoja gyventojų susirinkimus renkant seniūnaičius tose seniūnaitijose, kuriose gyvena mažiau kaip 500 gyventojų.
 • ne rečiau kartą per metus teikia seniūnijos veiklos ataskaitą seniūnaičių sueigai, teikia savivaldybės administracijos direktoriui seniūnijos veiklos ataskaitą pagal jo pareikalavimą;
 • priima ir pasirašo sprendimus dėl išmokų skyrimo ir mokėjimo:
 • socialinės pašalpos;
 • būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijos;
 • išmokų vaikams (vienkartinės išmokos vaikui, išmokos vaikui, išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui, globos (rūpybos) išmokos, vienkartinės išmokos nėščiai moteriai);
 • laidojimo pašalpos;
 • gyventojų išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų surinkimo ir atliekų  tvarkymo paslaugas, kompensacijų;
 • išduoda pažymas apie seniūnijos gyventojams paskirtas ir išmokėtas socialines išmokas;
 • vykdo kitus su seniūnijos funkcijomis susijusiais nenuolatinio pobūdžio savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymus bei pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

 • turėti aukštąjį  universitetinį išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;      
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, savivaldybių ir seniūnijų veiklą;
 • mokėti  valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir seniūnijos veiklą;
 • mokėti dirbti Microsoft Office, Outlook Express, Internet Explorer programiniais paketais;
 • turėti vairuotojo pažymėjimą.

 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2013-06-05 11:21:40

   ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

Pirmadieniais–ketvirtadieniais  8.00–17.00 val.
Penktadieniais 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

 

PRIIMAMOJO DARBO LAIKAS

Pirmadieniais, trečiadieniais 8.00–17.00 val.
Antradieniais, ketvirtadieniais  8.0018.00 val.
Penktadieniais  8.0015.45 val.

Administracijos specialistų priėmimo darbo grafikas

Informacija telefonu (8 315) 69 019

Biudžetinė įstaiga
Pulko g. 21, LT-62135 Alytus
Tel. (8 315) 55 530
Faks. (8 315) 74 716
El. p. info@arsa.lt
Duomenys saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre,
kodas 188718528