Renginių kalendorius
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
25262728293001
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30310102030405
July
    2018     
Naujienų prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

VYTAUTAS VIRŠILAS, SENIŪNAS _LIT

Karjeros Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje valstybės tarnyboje;
 • seniūnijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą;
 • administruoja seniūnijai skirtus asignavimus;
 • rengia seniūnijos veiklos programas, teikia jas svarstyti seniūnaičių sueigoje;
 • supažindina seniūnaičius su savivaldybės tarybos patvirtintomis programomis ir aptaria skirtų asignavimų naudojimą;
 • dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;
 •  pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas;
 • kaimo vietovėse registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamų gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis savivaldybės administracijos direktoriui;
 • padeda organizuoti Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, savivaldybės tarybos rinkimus bei referendumus;
 • prireikus rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, rengia savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;
 • įvertina atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir pateikia administracijos direktoriui siūlymus dėl socialinės paramos teikimo joms (jiems) reikalingumo bei paramos būdų;
 • organizuoja namų ūkio knygų tvarkymą seniūnijoje;
 • organizuoja duomenų, kurie reikalingi mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai, teikimą savivaldybės administracijos direktoriui;
 • organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės kelių, bendro naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą, viešųjų tualetų paslaugų teikimą;
 • organizuoja viešuosius ir visuomenei naudingus darbus bei darbuotojų nuvežimą į darbo vietą;
 • analizuoja, kaip seniūnijai priskirtos teritorijos viešosiose vietose vykdomas šiukšlių ir atliekų surinkimas bei pervežimas, atsako už nuolatinį informacijos apie šiukšlių ir atliekų surinkimą ir pervežimą iš seniūnijai priskirtoje teritorijoje esančių bendro naudojimo teritorijų teikimą Alytaus rajono savivaldybės ir kitoms kompetentingoms institucijoms, nedelsiant informuoja šias institucijas apie galimus pažeidimus ir pagal kompetenciją imasi organizacinių priemonių šiems pažeidimams pašalinti, aiškina atliekų surinkimo ir išvežimo sutarčių sudarymą ir kitus su tuo susijusius klausimus bei vykdo kitas Alytaus rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse priskirtas seniūnams (seniūnijoms) funkcijas;
 • yra atsakingas ir nuolat teikia informaciją (organizuojant susitikimus su gyventojais, skelbiant informaciją seniūnijos skelbimų lentose, individualiai aiškinant gyventojams) fiziniams ir juridiniams asmenims klausimais, susijusiais su vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nustatymu, jos reglamentavimu, su tuo susijusių teisės aktų įgyvendinimu bei apie tai kartą per tris mėnesius pateikia informaciją ir ją pagrindžiančius dokumentus savivaldybės administracijos direktoriui;
 • išduoda seniūnijai priskirtoje teritorijoje registruotiems gyventojams šeimos sudėtį, gyvenamąją vietą ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;
 • registruoja mirtis, išduoda nustatytos formos rašytinį leidimą laidoti ir mirties liudijimus;
 • notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus;
 • dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijai priskirtos teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai;
 • kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose bei sutartyse nustatytų dėl jų teikimo reikalavimų, nagrinėja gyventojų prašymus bei skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal savo kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės administracijai bei kitiems paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;
 • organizuoja vaiko teisių apsaugos prevenciją ir darbą su probleminėmis šeimomis, kuriose auga vaikai ar apribotos tėvų teisės į vaikus;
 • dalyvauja rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros programas;
 • dalyvauja organizuojant civilinę saugą;
 • dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;
 • organizuoja valstybės perduotų funkcijų žemės ūkio srityje įgyvendinimą;
 • organizuoja priskirtų registrų duomenų tvarkymą ir teikimą;
 • kontroliuoja gyvenamosios vietos deklaravimo ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų duomenų apskaitos teikimą;
 • pagal savo kompetenciją  prižiūri prekybą viešosiose vietose;
 • teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir savivaldybės įstaigų vadovų veiklos seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo, savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo;
 • šaukia seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas ir organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais;
 • apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas bei pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui. Konsultuoja seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie savivaldybės institucijų ir savivaldybės administracijos bei valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje;
 • koordinuoja ir metodiškai vadovauja seniūnijos darbuotojų veiklai, teikia savivaldybės administracijos direktoriui informaciją apie seniūnijos darbuotojų ir tarnautojų darbo rezultatus, siūlo skirti paskatinimus ir nuobaudas;
 • nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;
 • atlieka seniūnijos vidaus administravimą;
 • ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki seniūnaičių rinkimų skelbia rinkimų datą pagal savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytą grafiką.
 • organizuoja gyventojų susirinkimus renkant seniūnaičius tose seniūnaitijose, kuriose gyvena mažiau kaip 500 gyventojų.
 • ne rečiau kartą per metus teikia seniūnijos veiklos ataskaitą seniūnaičių sueigai, teikia savivaldybės administracijos direktoriui seniūnijos veiklos ataskaitą pagal jo pareikalavimą;
 • taiko darbo praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vietos savivaldą, savivaldybių ir seniūnijų veiklą, komunalinių paslaugų teikimą, atliekų tvarkymą, savivaldybės biudžeto rengimą ir vykdymą, želdynų ir želdinių apsaugą, transporto priemonių eismą, gyvūnų veisimą, laikymą ir registravimą, gatvių priežiūrą, mažmeninę prekybą, prekybą turgavietėse, draudimą rūkyti tam tikrose vietose, daiktų grąžinimą ir keitimą, medžioklę, mėgėjišką žūklę, žuvininkystę.
 • priima ir pasirašo sprendimus dėl išmokų skyrimo ir mokėjimo:
 • socialinės pašalpos;
 • būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijos;
 • išmokų vaikams (vienkartinės išmokos vaikui, išmokos vaikui, išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui, globos (rūpybos) išmokos, vienkartinės išmokos nėščiai moteriai);
 • laidojimo pašalpos;
 • gyventojų išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų surinkimo ir atliekų tvarkymo paslaugas, kompensacijų;
 • išduoda pažymas apie seniūnijos gyventojams paskirtas ir išmokėtas socialines išmokas;
 • prižiūri ir kontroliuoja, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių želdynų ir želdinių ne miškų ūkio paskirties žemėje apsaugą, tvarkymą, želdynų kūrimą, projektavimą, želdinių veisimą. Prižiūri ir kontroliuoja, kad būtų laikomasi savivaldybėstarybos patvirtintų želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių. Imasi priemonių, susijusių su administracinės atsakomybės taikymu šioje srityje, neperžengiant LR administracinių tesės pažeidimų kodekso nustatytų ribų ir pagal Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus išduotame įgaliojime apibrėžtų įgaliojimų apimtį ir ribas;
 • prižiūri ir kontroliuoja, kaip vykdomas savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas laikinai apriboti ar uždrausti transporto priemonių eismą. Imasi priemonių, susijusių su administracinės atsakomybės taikymu šioje srityje, neperžengiant LR administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytų ribų ir pagal Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus išduotame įgaliojime apibrėžtų įgaliojimų apimtį ir ribas.
 • atlieka Gyvūnų įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo, gabenimo ir prekybos jais taisyklių bei atskirų rūšių gyvūnų registravimo gyvenamosiose vietovėse taisyklių ir Agresyvių šunų įvežimo, įsigijimo, laikymo, registravimo, veisimo, dresavimo ir prekybos jais taisyklių laikymosi priežiūrą. Imasi priemonių, susijusių su administracinės atsakomybės taikymu šioje srityje, neperžengiant LR administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytų ribų ir pagal Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus išduotame įgaliojime apibrėžtų įgaliojimų apimtį ir ribas”.
 • prižiūri, kad nebūtų savavališkai kasinėjama bendrojo naudojimo teritorijoje ir baigus darbus būtų sutvarkoma teritorija. Imasi priemonių, susijusių su administracinės atsakomybės taikymu šioje srityje, neperžengiant LR administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytų ribų ir pagal Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus išduotame įgaliojime apibrėžtų įgaliojimų apimtį ir ribas.
 • vykdo gatvių, jų statinių ir įrenginių būklės priežiūrą, imasi teisės aktuose nustatytų priemonių, jei šie objektai sugadinami, kontroliuoja, kad be teisės aktuose nurodytų tarnybų leidimo nebūtų vežami kroviniai viršijantys leistiną svorį. Imasi priemonių, susijusių su administracinės atsakomybės taikymu šioje srityje, neperžengiant LR administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytų ribų ir pagal Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus išduotame įgaliojime apibrėžtų įgaliojimų apimtį ir ribas.
 • atlieka darbų gatvėse vykdymo, techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir priežiūros bei kitų eismo saugumo reikalavimų laikymosi kontrolę. Imasi priemonių, susijusių su administracinės atsakomybės taikymu šioje srityje, neperžengiant LR administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytų ribų ir pagal Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus išduotame įgaliojime apibrėžtų įgaliojimų apimtį ir ribas.
 • kontroliuoja, kaip laikomasi Miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių. Imasi priemonių, susijusių su administracinės atsakomybės taikymu šioje srityje, neperžengiant LR administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytų ribų ir pagal Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus išduotame įgaliojime apibrėžtų įgaliojimų apimtį ir ribas.
 • kontroliuoja, kaip laikomasi Savivaldybės tarybos patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių. Imasi priemonių, susijusių su administracinės atsakomybės taikymu šioje srityje, neperžengiant LR administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytų ribų ir pagal Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus išduotame įgaliojime apibrėžtų įgaliojimų apimtį ir ribas.
 • prižiūri ir kontroliuoja, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų kapinių priežiūros ir žmogaus palaikų gabenimo transporto priemonėmis reikalavimų. Imasi priemonių, susijusių su administracinės atsakomybės taikymu šioje srityje, neperžengiant LR administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytų ribų ir pagal Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus išduotame įgaliojime apibrėžtų įgaliojimų apimtį ir ribas.
 • prižiūri, kaip laikomasi Mažmeninės prekybos taisyklių. Imasi priemonių, susijusių su administracinės atsakomybės taikymu šioje srityje, neperžengiant LR administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytų ribų ir pagal Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus išduotame įgaliojime apibrėžtų įgaliojimų apimtį ir ribas.
 • prižiūri ir kontroliuoja, kaip laikomasi Savivaldybės tarybos patvirtintų prekybos turgavietėse taisyklių. Imasi priemonių, susijusių su administracinės atsakomybės taikymu šioje srityje, neperžengiant LR administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytų ribų ir pagal Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus išduotame įgaliojime apibrėžtų įgaliojimų apimtį ir ribas.
 • prižiūri ir kontroliuoja, kaip laikomasi Savivaldybės tarybos patvirtintų prekybos viešosiose vietose taisyklių. Imasi priemonių, susijusių su administracinės atsakomybės taikymu šioje srityje, neperžengiant LR administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytų ribų ir pagal Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus išduotame įgaliojime apibrėžtų įgaliojimų apimtį ir ribas.
 • kontroliuoja, kad nebūtų rūkoma vietose, kuriose draudžiama tai daryti. Imasi priemonių, susijusių su administracinės atsakomybės taikymu šioje srityje, neperžengiant LR administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytų ribų ir pagal Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus išduotame įgaliojime apibrėžtų įgaliojimų apimtį ir ribas.
 • prižiūri, kad nebūtų gyvūnijos valstybinės nuosavybės teisės pažeidimų. Imasi priemonių, susijusių su administracinės atsakomybės taikymu šioje srityje, neperžengiant LR administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytų ribų ir pagal Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus išduotame įgaliojime apibrėžtų įgaliojimų apimtį ir ribas.
 • prižiūri, kad nebūtų nuganomi žemės ūkio įmonių ir ūkininkų pasėliai, sugadinamas ar sunaikinamas laukuose esantis nuimtas žemės ūkio kultūrų derlius, žalojami želdiniai. Imasi priemonių, susijusių su administracinės atsakomybės taikymu šioje srityje, neperžengiant LR administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytų ribų ir pagal Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus išduotame įgaliojime apibrėžtų įgaliojimų apimtį ir ribas.
 • prižiūri, kad nebūtų važiuojama per žemės ūkio įmonių ir ūkininkų ūkių pasėlius ar želdinius kinkomuoju transportu, automobiliu, traktoriumi, kombainu ar kita mašina nesilaikant nustatytos tvarkos. Imasi priemonių, susijusių su administracinės atsakomybės taikymu šioje srityje, neperžengiant LR administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytų ribų ir pagal Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus išduotame įgaliojime apibrėžtų įgaliojimų apimtį ir ribas.
 • prižiūri, kad nebūtų apgaudinėjami pirkėjai. Imasi priemonių, susijusių su administracinės atsakomybės taikymu šioje srityje, neperžengiant LR administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytų ribų ir pagal Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus išduotame įgaliojime apibrėžtų įgaliojimų apimtį ir ribas.
 • prižiūri Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių laikymąsi. Imasi priemonių, susijusių su administracinės atsakomybės taikymu šioje srityje, neperžengiant LR administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytų ribų ir pagal Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus išduotame įgaliojime apibrėžtų įgaliojimų apimtį ir ribas.
 • prižiūri prekių, nepaženklintų teisės aktų nustatyta tvarka, pardavimą vidaus rinkoje, taip pat prižiūri, kad nebūtų teikiama neteisinga informacija apie prekę. Imasi priemonių, susijusių su administracinės atsakomybės taikymu šioje srityje, neperžengiant LR administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytų ribų ir pagal Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus išduotame įgaliojime apibrėžtų įgaliojimų apimtį ir ribas.
 • prižiūri ar laikomasi komercinę ar ūkinę veiklą, susijusią su vertimusi automobilių transporto verslu, reglamentuojančios tvarkos. Imasi priemonių, susijusių su administracinės atsakomybės taikymu šioje srityje, neperžengiant LR administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytų ribų ir pagal Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus išduotame įgaliojime apibrėžtų įgaliojimų apimtį ir ribas.
 • prižiūri Žemės ūkio produkcijos pirkimo-pardavimo tvarkos laikymąsi. Imasi priemonių, susijusių su administracinės atsakomybės taikymu šioje srityje, neperžengiant LR administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytų ribų ir pagal Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus išduotame įgaliojime apibrėžtų įgaliojimų apimtį ir ribas.
 • prižiūri, kad būtų laikomasi Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją tvarkos. Imasi priemonių, susijusių su administracinės atsakomybės taikymu šioje srityje, neperžengiant LR administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytų ribų ir pagal Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus išduotame įgaliojime apibrėžtų įgaliojimų apimtį ir ribas.
 • prižiūri, kad savivaldybei būtų teikiama teisės aktais nustatytos žemės ūkio produkcijos pirkėjų informacija apie atsiskaitymus už žemės ūkio produkciją. Imasi priemonių, susijusių su administracinės atsakomybės taikymu šioje srityje, neperžengiant LR administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytų ribų ir pagal Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus išduotame įgaliojime apibrėžtų įgaliojimų apimtį ir ribas.
 • imasi priemonių, susijusių su administracinės atsakomybės taikymu už tėvų valdžios nepanaudojimą ar panaudojimą priešingai vaiko interesams, neperžengiant LR administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytų ribų ir pagal Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus išduotame įgaliojime apibrėžtų įgaliojimų apimtį ir ribas.
 • imasi priemonių, susijusių su administracinės atsakomybės taikymu už vaiko globėjo (rūpintojo) pareigų nevykdymą arba vykdymą priešingai vaiko intersams, neperžengiant LR administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytų ribų ir pagal Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus išduotame įgaliojime apibrėžtų įgaliojimų apimtį ir ribas.
 • imasi priemonių, susijusių su administracinės atsakomybės taikymu už melagingos informacijos apie nepilnamečius, likusius be tėvų globos, taip pat apie būtinumą ginti jų teises ir interesus suteikimą savivaldybės vaiko teiusių apsaugos tarnybai, kliudymą vaikui nustatyti globą (rūpybą); nepranešimą savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnybai apie, policijai ar rokuratūrai apie tėvų, kitų teisėtų atstovų ir kitų asmenų daromus vaiko teisių pažeidimus, neperžengiant LR administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytų ribų ir pagal Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus išduotame įgaliojime apibrėžtų įgaliojimų apimtį ir ribas.
 • kontroliuoja, kaip laikomasi Lietuvos valstybės vėliavos išklėlimo tvarkos. Imasi priemonių, susijusių su administracinės atsakomybės taikymu šioje srityje, neperžengiant LR administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytų ribų ir pagal Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus išduotame įgaliojime apibrėžtų įgaliojimų apimtį ir ribas.
 • kontroliuoja, kaip laikomasi Užsienio valstybės vėliavos, Europos sąjungos ar tarptautinės viešosios organizacijos vėliavos iškėlimo tvarkos. Imasi priemonių, susijusių su administracinės atsakomybės taikymu šioje srityje, neperžengiant LR administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytų ribų ir pagal Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus išduotame įgaliojime apibrėžtų įgaliojimų apimtį ir ribas.
 • imasi priemonių susijusių su administracinės atsakomybės taikymu už kliudymą jaunimui mokytis, neperžengiant LR administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytų ribų ir pagal Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus išduotame įgaliojime apibrėžtų įgaliojimų apimtį ir ribas.
 • kontroliuoja, kaip laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių medžioklę. Imasi priemonių, susijusių su administracinės atsakomybės taikymu šioje srityje, neperžengiant LR administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytų ribų ir pagal Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus išduotame įgaliojime apibrėžtų įgaliojimų apimtį ir ribas.
 • imasi priemonių, susijusių su administracinės atsakomybės taikymu už mėgėjišką žūklę reglamentuojančių teisės aktų pažeidimą, neperžengiant LR administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytų ribų ir pagal Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus išduotame įgaliojime apibrėžtų įgaliojimų apimtį ir ribas.
 • imasi priemonių, susijusių su administracinės atsakomybės taikymu už žuvininkystės vandens telkinių naudojimo nuostatų, leidime naudoti žūklės (žvejybos) plotą numatytų sąlygų ir žuvivaisos žuvininkystės vandens telkiniuose nuostatų pažeidimus, neperžengiant LR administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytų ribų ir pagal Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus išduotame įgaliojime apibrėžtų įgaliojimų apimtį ir ribas.
 • imasi priemonių, susijusių su administracinės atsakomybės taikymu už integruotos žuvininkystės duomenų sistemos valdymo pažeidimus, neperžengiant LR administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytų ribų ir pagal Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus išduotame įgaliojime apibrėžtų įgaliojimų apimtį ir ribas.
 • imasi priemonių, susijusių su administracinės atsakomybės taikymu už verslinės žvejybos nuostatų pažeidimus, neperžengiant LR administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytų ribų ir pagal Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus išduotame įgaliojime apibrėžtų įgaliojimų apimtį ir ribas.
 • kontroliuoja Specialiosios žvejybos nuostatų laikymąsi. Imasi priemonių, susijusių su administracinės atsakomybės taikymu šioje srityje, neperžengiant LR administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytų ribų ir pagal Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus išduotame įgaliojime apibrėžtų įgaliojimų apimtį ir ribas.
 • imasi priemonių, susijusių su administracinės atsakomybės taikymu už savavališką žemės, miško, vandens telkinių užėmimą bei naudojimą ir vengimą juos grąžinti (kai pažeidimai padaryti miesto gyvenamojoje vietovėje) neperžengiant LR administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytų ribų ir pagal Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus išduotame įgaliojime apibrėžtų įgaliojimų apimtį ir ribas.
 • imasi priemonių, susijusių su administracinės atsakomybės taikymu už pastovių žemėnaudos riboženklių sunaikinimą arba gadinimą (kai pažeidimai padaryti miesto gyvenamojoje vietovėje), neperžengiant LR administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytų ribų ir pagal Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus išduotame įgaliojime apibrėžtų įgaliojimų apimtį ir ribas.
 • imasi priemonių, susijusių su administracinės atsakomybės taikymu už žemės sklypų naudojimą ne pagal nustatytą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, būdą ir (ar) pobūdį, taip pat trukdymą žemės naudotojui naudoti žemę pagal nustatytą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, būdą ir (ar) pobūdį (kai pažeidimai padaryti miesto gyvenamojoje vietovėje), neperžengiant LR administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytų ribų ir pagal Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus išduotame įgaliojime apibrėžtų įgaliojimų apimtį ir ribas.
 • kontroliuoja, kad būtų laikomasi Derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo vykdant žemės kasimo darbus taisyklių miesto gyvenamojoje vietovėje. Imasi priemonių, susijusių su administracinės atsakomybės taikymu šioje srityje, neperžengiant LR administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytų ribų ir pagal Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus išduotame įgaliojime apibrėžtų įgaliojimų apimtį ir ribas.
 • kontroliuoja, kad būtų vykdomos privalomos priemonės dirvožemiui apsaugoti miesto gyvenamojoje vietovėje. Imasi priemonių, susijusių su administracinės atsakomybės taikymu šioje srityje, neperžengiant LR administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytų ribų ir pagal Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus išduotame įgaliojime apibrėžtų įgaliojimų apimtį ir ribas.
 • imasi priemonių, susijusių su administracinės atsakomybės taikymu už pirminio žuvininkystės produktų pardavimo ir supirkimo nuoistatų pažeidimus, neperžengiant LR administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytų ribų ir pagal Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus išduotame įgaliojime apibrėžtų įgaliojimų apimtį ir ribas.
 • įgaliojus savivaldybės administracijos direktoriui, skyriaus valstybės tarnautojai teisės aktų nustatyta tvarka surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas, skiria administracines nuobaudas.
 • vykdo kitus su seniūnijos funkcijomis susijusiais nenuolatinio pobūdžio savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymus bei pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vietos savivaldą, savivaldybių ir seniūnijų veiklą, komunalinių paslaugų teikimą, atliekų tvarkymą, savivaldybės biudžeto rengimą ir vykdymą, želdynų ir želdinių apsaugą, transporto priemonių eismą, gyvūnų veisimą, laikymą ir registravimą, gatvių priežiūrą, mažmeninę prekybą, prekybą turgavietėse, draudimą rūkyti tam tikrose vietose, daiktų grąžinimą ir keitimą, medžioklę, mėgėjišką žūklę, žuvininkystę.
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir seniūnijos veiklą;
 • mokėti dirbti Microsoft Office, Outlook Express, Internet Explorer programiniais paketais;
 • turėti vairuotojo pažymėjimą.

 

 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2013-06-05 11:38:59

   ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

Pirmadieniais–ketvirtadieniais  8.00–17.00 val.
Penktadieniais 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

 

PRIIMAMOJO DARBO LAIKAS

Pirmadieniais, trečiadieniais 8.00–17.00 val.
Antradieniais, ketvirtadieniais  8.0018.00 val.
Penktadieniais  8.0015.45 val.

Administracijos specialistų priėmimo darbo grafikas

Informacija telefonu (8 315) 69 019

Biudžetinė įstaiga
Pulko g. 21, LT-62135 Alytus
Tel. (8 315) 55 530
Faks. (8 315) 74 716
El. p. info@arsa.lt
Duomenys saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre,
kodas 188718528